สินค้า

ชื่อสินค้า :Control and Monitoring
รายละเอียด :
มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบห้อง Cleanroom เนื่องจากต้องควบคุมให้ระบบห้อง Cleanroom เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการหรือผลผลิตในอุตสาหกรรมนั้น ๆ อาทิเช่น
  • อุณหภูมิ
  • จำนวนหรืออนุภาคต่าง ๆ
  • ความชื้น
  • แสงสว่าง
  • เสียง
  • แรงดับอากาศภายในห้อง
  • อัตราการไหลของอากาศ
แกลเลอรี่