งานด้านระบบไฟฟ้า
  • ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
  • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง 22-24 KV.
  • ออกแบบและติดตั้งตู้ MDB, BB & Load Center
  • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน
  • ออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสาร