การตรวจสอบและซ่อมบำรุง

บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้นำเทคโนโลยี ด้านระบบ ห้อง Cleanroom มากกว่า 10 ปี ให้บริการ ครบวงจร โดยใช้ มาตรฐานสากล ISO 14644-1 ซึ่งเป็น มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยให้บริกาารคลอบคลุมตั้งแต่ :

  • การออกแบบ : ด้วยหลักการออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพการใช้งานจริง พร้อมคำนวณสภาพต้นทุนทางธุรกิจของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุและการจัดวางองค์ประกอบภายใน ทำให้วันนี้ระบบห้อง Cleanroom จึงไม่ใช่เป็นห้องสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนการทำงานและสภาพทางธุรกิจของบริษัทลูกค้าได้อีกด้วย
  • การผลิตและติดตั้ง : บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการการผลิตและติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ตามหลักวิศวกรรม โดยเน้นใหมีความถูกต้องตามการออกแบบ มีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด และส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา
  • การบำรุงรักษา : เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ทำงานได้ประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานสูงสุด จึงมีความจำเป็ฯต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ทางบริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจเช็ค, วิเคราะห์ปัญหา, ซ่อมแซมและเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายตามระยะเวลา

การทดสอบประสิทธิภาพ : เพื่อยืนยันว่าขั้นตอนการออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ระบบ ห้อง Cleanroom เป็นไปตามมาตรฐานและ ข้อกำหนดจึงมีความจำเป็น ต้องทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกณ์ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 สถานดังนี้:

  • At - Built Condition : เป็นการทดสอบระบบห้อง Cleanroom ภายใต้สภาวะห้อง Cleanroom ว่างเปล่า
  • At - Rest Condition : เป็นการทดสอบระบบห้อง Cleanroom เมื่อมีการติดตั้งเครื่องจักร และ อุปกรณ์การผลิตต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
  • At - Operation Condition : เป็นการทดสอบ ระบบห้อง Cleanroom เมื่อมีกระบวนการผลิตเต็มรูปแบบ